Eurocera

EUROCREA MERCHANT

Η Eurocrea Merchant είναι μια εταιρεία επαγγελματικής κατάρτισης που εδρεύει στην Ιταλία, με γραφεία στο Μιλάνο και στη Νάπολη. Αποστολή της είναι να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, μέσω της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της κατάρτισης και της δημιουργίας διακρατικών επαγγελματικών σχέσεων. Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια με βασικό αντικείμενο την επιχειρηματικότητα και τη χρηματοδότηση, με κύριο στόχο την υποβοήθηση
των νέων Ιταλικών ΜΜΕ κατά την διαδικασία της έναρξής τους αλλά και για την διαχείρισή τους.

Μετά από μερικά χρόνια η Eurocrea Merchant δημιούργησε μια ομάδα ειδικών σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό οδήγησε την εταιρεία να γίνει ένα κέντρο κατάρτισης, εξειδικευμένη σε θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την βιωσιμότητα.

Ταυτόχρονα η Eurocrea δημιούργησε συνεργασίες με πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Ιταλίας προσθέτοντας έτσι αξία στις δραστηριότητες της. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurocrea απέκτησε εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, η οποία επέτρεψε την περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης.

Σήμερα η βασική δραστηριότητα της εταιρίας επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: διαθέτοντας μια ομάδα από έμπειρους συμβούλους (λογιστές, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες) προσφέρει εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη των ΜΜΕ: ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων, μελέτες σκοπιμότητας, σχεδιασμός εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης, οικονομική και δημοσιονομική ανάλυση, χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις και χρηματοοικονομικές μελέτες.
  2. Εκπαίδευση και κατάρτιση: διεξάγει έρευνες και μελέτες σχετικά με τις πιο καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία κατάρτισης, για τη διά βίου μάθηση των νέων και των ενηλίκων. Ασχολούμαστε με υλικό κατάρτισης και παραγωγή περιεχομένου σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης, ανθρώπινο δυναμικό, οργανωτική διαχείριση και διεθνοποίηση. Επιπλέον, παρέχουμε μαθήματα κατάρτισης σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης μας, όπως ο Σχεδιασμός Έργου, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η διαχείριση και διεθνοποίηση, η λογιστική και η ανάλυση προϋπολογισμών. Η εμπειρία μας επικεντρώνεται κυρίως στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες στην αγοράς εργασίας. Είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου, όχι μόνο όσον αφορά την οργάνωση μαθημάτων, αλλά στην εκτέλεση ερευνών και μελετών που σχετίζονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της «αναντιστοιχίας δεξιοτήτων». Έχουμε μια ομάδα ειδικευμένων εκπαιδευτών με εμπειρία στην αναγνώριση, επικύρωση και μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το ECVET και το EQF.
  3. Ευρωπαϊκά έργα: η ομάδα ευρωπαϊκών έργων επικεντρώνεται συνεχώς στην αναζήτηση των καλύτερων δυνατοτήτων χρηματοδότησης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, την εκπαίδευση ενηλίκων, την ανάπτυξη των ΜΜΕ και την προώθηση στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης. Έχοντας μια σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ.

Με τα χρόνια αναπτύξαμε μια πολυεπιστημονική προσέγγιση και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασιών, το οποίο περιλαμβάνει δημόσιους οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και κατάρτισης, εμπορικά επιμελητήρια, περιφερειακά αναπτυξιακά γραφεία, εταιρείες παροχής συμβουλών διαχείρισης, με τους οποίους συνεργαζόμαστε καθημερινά με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Συγκεκριμένα, στην Ιταλία η Eurocrea συνεργάζεται με εθνικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον παραγωγικό και επιχειρηματικό τομέα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, έργων συνεργασίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών:

  • Confindustria (Εθνική Ένωση Εργοδοτών) και τους κλάδους: τουρισμός, βιομηχανία, τρόφιμα & ποτά, διαμονή, εκπαίδευση, κλπ.
  • ANCE (Εθνική Ένωση Οικοδομικών Βιομηχανιών) και τα τοπικά παραρτήματα
  • FederManager (Εθνική Ένωση Διευθυντών) και τα 58 τοπικά παραρτήματά

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Eurocrea είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων (EBN), ενός δικτύου περίπου 150 πιστοποιημένων από την ΕΕ κέντρων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και 100 άλλους οργανισμούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματιών, νεοσύστατων επιχειρήσεων και ΜΜΕ. Επιπρόσθετα, η Eurocrea αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη και εκπροσωπεί τα ειδικά συμφέροντα της EBN.

Ομάδες:

  • Εκπαίδευση&Επιχειρηματικότητα: Η διακρατική ομάδα διεξάγει μελέτες και έρευνες, αναπτύσσει μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
  • Οικονομία & Ανάπτυξη: Η ομάδα δραστηριοποιείται στην έρευνα των πιο καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό και χάρη το ευρύ δίκτυο της, η Eurocrea είναι σε θέση να εξασφαλίσει μεγάλες δυνατότητες προώθησης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων
εντός της επιχείρησης και στο κλάδου της εκπαίδευσης.

Comments are closed