Eurocera

EUROCREA MERCHANT

Eurocrea Merchant jest włoską firmą szkoleniową (VET), z dwoma siedzibami w Mediolanie i Neapolu. Misją firmy jest poprawa konkurencyjności wśród społeczeństwa europejskiego poprzez rozwój biznesu, szkolenia i tworzenie partnerstw ponadnarodowych. Firma powstała 20 lat temu z naciskiem na biznes i finanse oraz w celu wspierania włoskich MŚP w procesie zakładania i zarządzania firmą.

Po kilku latach od jej utworzenia, Eurocrea Merchant zbudowała zespół ekspertów w edukacji i szkolnictwie. To spowodowało, że firma zaczęła pracować, jako centrum szkoleniowe, koncentrując się z jednej strony na przedsiębiorczości, a z drugiej na zrównoważonym rozwoju.

W ten sposób Eurocrea od zawsze szukała europejskiej wartości dodanej swoich działań dzięki współpracy z wieloma prywatnymi i publicznymi partnerami z krajów europejskich innych niż Włochy. W tym kontekście Eurocrea zdobyła wiedzę w zakresie projektowania i zarządzania europejskimi projektami, co pozwoliło na dalsze rozwijanie i zwiększanie działalności firmy w dziedzinie biznesu i edukacji.

Obecnie nasza podstawowa działalność koncentruje się na trzech głównych gałęziach wiedzy, odpowiadających trzem kwalifikowanym jednostkom biznesowym:

  1. Konsultacjach i Doradztwie: z zespołem wykwalifikowanych ekspertów (biegłych rewidentów, audytorów, ekspertów ds. PCM) oferujemy wysoko wyspecjalizowane usługi wspomagające rozwój MŚP: opracowywanie planów biznesowych, badania wykonalności, projektowanie wewnętrznych systemów zarządzania, analiza finansowo- budżetowa, planowanie podatkowe, finansowanie miękkie, przyznawanie grantów i sprawozdawczość finansowa.
  2. Edukacji i Szkoleniach: wykonujemy badania i opracowania nad najbardziej innowacyjnymi metodami i narzędziami szkoleniowymi dla kształcenia ustawicznego młodzieży i dorosłych. Zajmujemy się materiałami szkoleniowymi i tworzeniem treści w różnych obszarach rozwoju biznesu, HR, zarządzaniu organizacją i internacjonalizacji. Ponadto oferujemy kursy szkoleniowe w różnych dziedzinach, w których się specjalizujemy, jak planowanie projektów, administracja biznesowa, zarządzanie organizacją i internacjonalizacja, opodatkowanie i analiza budżetu. Nasze doświadczenie koncentruje się głównie na kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz na opracowywaniu programu nauczania, w celu przewidywania zapotrzebowania na umiejętności na rynku pracy. Szczególnie aktywnie działamy w dziedzinie kształcenia zawodowego na wysokim poziomie, nie tylko w zakresie organizacji kursów, ale także badań i opracowań związanych z potrzebami rynku pracy, aby rozwiązać problem niedopasowania umiejętności. Posiadamy zespół wykwalifikowanych trenerów, doświadczonych w rozpoznawaniu, walidacji i przekazywaniu efektów uczenia się, używając narzędzi zapewniania przejrzystości, takich jak ECVET i EQF.
  3. Projektach europejskich: europejski zespół projektowy stale skupia się na poszukiwaniu najlepszych możliwości finansowania oferowanych przez Unię Europejską do opracowania innowacyjnych projektów w dziedzinach kształcenia zawodowego, edukacji dorosłych, rozwoju MŚP, oraz promowaniu strategii zrównoważonego rozwoju. Dzięki skonsolidowanemu doświadczeniu w zarządzaniu projektami, oferujemy usługi doradcze dla organów publicznych i prywatnych, zajmujących się dostępem, badaniem i sprawozdawczością funduszy unijnych.

Z biegiem lat stale konsolidujemy nasze wielodyscyplinarne podejście i naszą szeroką sieć partnerów europejskich, włączając organizacje publiczne, uniwersytety, centra badawcze i szkoleniowe, izby handlowe, agencje rozwoju regionalnego, firmy konsultingowe ds. zarządzania, z którymi codziennie współpracujemy, by dzielić się i importować know-how.

W szczególności, we Włoszech, EM stale współpracuje z krajowymi stowarzyszeniami i aktywnymi sieciami w sektorze produkcyjnym i biznesowym w ramach działań edukacyjnych, projektów współpracy i usług doradczych:

  • Confindustria (National Employer’s Association) i jego sektory: turystyka, produkcja, żywność i napoje, zakwaterowanie, edukacja, itd.
  • ANCE (National Association of Building Industries) i jego lokalne oddziały
  • FederManager (National Association of Managers) i jego 58 lokalnych oddziałów

Na szczeblu europejskim EM jest członkiem zarządu EBN (European Business Network), sieci około 150 certyfikowanych krajów UE, BIC (centr biznesowych i innowacyjnych) oraz 100 innych organizacji, które wspierają rozwój i wzrost innowacyjnych przedsiębiorców, początkujących oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności, EM reprezentuje członków stowarzyszonych i jest aktywny w EBN Special Interest.

Grupy:

  • Education&Entrpreneurship: ponadnarodowa grupa, prowadząca badania, rozwijająca metodologię i dzieląca się najlepszymi praktykami w obszarze edukacji i szkolnictwa.
  • Acceleration, Finance&Growth: aktywni w poszukiwaniu najbardziej innowacyjnych źródeł finansowania, aby zwiększać konkurencyjność wśród przedsiębiorców

W tym kontekście i dzięki szerokim sieciom, EM jest w stanie zapewnić duże możliwości upowszechniania i wykorzystywania wyników w przedsiębiorstwie i sektorze edukacji.

Brak możliwości komentowania